Vzdělání pedagogů školy v oblasti etické výchovy a začlenění etické výchovy do vzdělávací praxe formou nepovinného předmětu

 

   PROJEKT UKONČEN, předmět Etická výchova je od šk.roku 2014/2015 zakomponován do ŠVP.

 CÍL:

-          vzdělání 2 pedagogů – kurz Etické výchovy v rozsahu 40h

-          ustanovení koordinátora Etické výchovy

-          inovace ŠVP  - začlenění EV formou volitelného předmětu pro žáky na 2. stupni, začlenění projektových dnů s danými tématy na 1. stupni

-          nákup učebnic EtV