MULTIKULTURA

 

 

PROJEKT UKONČEN

Podpora multikulturní výchovy a vzdělávání v Moravskoslezském kraji

 

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě společně s pedagogy ZŠ a víceletých gymnázií v Moravskoslezském kraji učí žáky multikulturní výchově

 

Projekt s názvem PODPORA MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI, který je spolufinancovaný Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky, řeší právě v současnosti Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě společně s pedagogy základních škol a gymnázií. Projekt je zaměřený na přípravu žáků základních škol a gymnázií v Moravskoslezském kraji život v kulturně rozdílné společnosti, na kterou ještě nejsme zvyklí, tak jako je tomu třeba v jiných evropských státech. Žáci si s pomocí učitelů mohou na konkrétních příkladech osvojit znalosti, dovednosti, chování a také něco, jako je citlivost pro konkrétní situace v osobním životě. Učí se nahlížet na každodenní skutečnosti nejen pohledem většinové společnosti, ale také perspektivou těch ostatních, tedy očima menšiny. V průběhu vyučování si žáci přímo zpracovávají úkoly, diskutují a modelují situace příklady z praktického života. Probíraná témata jsou národnostní menšiny a cizinci, kteří žijí s námi, dále subkultury a také vztahy mezi oběma pohlavími. V rámci projektu jsou ve školách také pořádány kulturní vystoupení s multikulturní tématikou.

Podstatou multikulturní výchovy a vzdělávání je naučit zacházet žáky s odlišností. V oblasti multikulturní výchovy jsou vzděláváni učitelé základních škol i gymnázií v Ostravě. Odborníci ostravské pedagogické fakulty žákům a učitelům rozšíří obzory v multikulturní oblasti prostřednictvím pozitivního vnímání různorodosti.

Cílem projektu je pomoci žákům prostřednictvím vyškolených učitelů pochopit, že všichni lidé jsou odlišné osobnosti se zvláštnostmi, bez ohledu na svůj původ a odlišné projevy chování. Díky získaným poznatkům si žáci uvědomí neslučitelnost rasové, náboženské či jiné intolerance s demokracií, naučí se vnímat multikulturalitu jako prostředek vzájemného obohacování různých etnik, chápat, respektovat a aktivně hájit myšlenku, že každý jedinec má odpovědnost za to, aby byla odstraněna diskriminace a předsudky vůči lidem různých etnických skupin, národností, barvy pleti, náboženství, sociálního původu či sexuální orientace. Žáci své poznatky využijí především ve svém osobním životě.

 

 

Ostravská univerzita v Ostravě společně se školami tímto dávají veřejnosti najevo, že jim naše budoucí generace není lhostejná a deklaruje potírání jakékoliv diskriminace.

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

 

                                                                                                

 

 

 

Příjemce projektu:

Ostravská univerzita v Ostravě

 

Partner projektu:

Metodické a evaluační centrum, o.p.s.

 

Poskytovatel grantu:

Moravskoslezský kraj

 

Místo realizace:

Moravskoslezský kraj

 

Operační program:

Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 

Priorita:

Počáteční vzdělávání

 

Registrační číslo projektu:

CZ.1.07/1.2.10/02.0037

 

Doba trvání projektu:

01. 11. 2009   - 29. 02. 2012

 

Cíle projektu:

Cílem projektu je pomoci žákům pochopit, že všichni lidé jsou odlišné osobnosti s individuálními zvláštnostmi, bez ohledu na svůj původ a odlišné projevy sociokulturních vzorců. Díky získaným poznatkům si budou uvědomovat neslučitelnost rasové, náboženské či jiné intolerance s demokracií, vnímat multikulturalitu jako prostředek vzájemného obohacování různých etnik, chápat,respektovat a aktivně hájit myšlenku, že každý jedinec má odpovědnost za to, aby byla odstraněna diskriminace a předsudky vůči lidem různých etnických skupin, národností, barvy pleti, náboženství, sociálního původu či sexuální orientace. Naučí se aktivně čelit projevům amorality, intolerance, xenofobie, diskriminace a rasismu. V průběhu projektu se budou žáci zpracovávat úkoly a výstupy z probíraných témat, aktivně zabývat problematikou národnostních menšin (obzvláště Romů) a cizinců žijících na území naší republiky,získají poznatky o subkulturách a postoji společnosti k nim, seznámí se a budou řešit úkoly z oblasti gender problematiky. Pedagogičtí pracovníci škol budou v těchto tématech systematicky vzděláváni. Budou realizovány projektové dny, v rámci nichž se jednotlivá témata budou prolínat do všech předmětů během celého dne. Součástí projektu bude pořádání výstav žákovských prací, které během realizace vzniknou a pořádání kulturních vystoupení s multikulturní tématikou. Zpracování jednotlivých témat se odrazí rovněž v inovaci ŠVP v oblasti multikulturní výchovy.

 

Výstupy projektu:

800 zapojených žáků ZŠ a víceletých gymnázií v Moravskoslezském kraji

80 proškolených pedagogických pracovníků ZŠ a víceletých gymnázií v Moravskoslezském kraji

15 inovovaných školních vzdělávacích programů ŠVP

30 projektových dnů

15 výstav žákovských prací (výtvarných, informační panely - zpracování témat z výuky)

15 kulturních vystoupení žáků (koncert, divadelní představení, pásmo)

4 workshopy pro pedagogické pracovníky zapojených škol

„Sborník příkladů dobré praxe“ distribuovaný do škol v Moravskoslezském kraji

 

Kurzy pro pedagogické pracovníky:

 

Popis jednotlivých témat vzdělávací nabídky pro pedagogické pracovníky:

1. Romové (3 hodiny)

Obsah: Základní údaje o Romech v ČR v minulosti a současnosti, struktura romské společnosti, tradice a zvyky, předsudky.

Cíl: uvědomění si nutnosti zlepšení komunikace a soužití s majoritou, nedopouštět se generalizací, zaujímat tolerantní postoj.

 

2. Subkultury (3 hodiny)

Obsah: Vysvětlení pojmu, charakteristika subkultur v ČR, odlišení nebezpečných projevů od alternativních hodnot.

Cíl: pochopit nebezpečí neonacismu, tolerance k alternativním subkulturám.

 

3. Cizinci v ČR (3 hodiny)

Obsah: Základní informace o cizincích žijících v ČR (Vietnamci, Ukrajinci, muslimské národnosti). Kulturní rozdíly, komunikační prostředky, základní rysy islámského náboženství, odlišnost od křesťanství.

Cíl: tolerance k jiným národům a náboženstvím

 

4. Gender problematika (3 hodiny)

Obsah: Rozlišení pohlaví a gender, genderové stereotypy,nerovnost, genderově podmíněné násilí.

Cíl: rozpoznání genderové nerovnosti v praxi, popis dopadu genderových stereotypů na konkrétní osobu, pochopení principu gen. korektního jazyka a jeho používání.

 Aktivity v rámci projektu:
- proškoleni pedagogičtí pracovníci v oblasti multikulturní
výchovy (témata: Romové, subkultury, cizinci v ČR, gender problematika), všichni účastníci z řad pedagogických pracovníků obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce
- na školách budou realizovány projektové dny věnované tématům multikulturality
- ve školách budou umístěny informačních panely na různá multikulturní témata
- bude uspořádána výstava žákovských prací z oblasti multikulturality
- budou uspořádány kulturní vystoupení žáků prezentující tématiku multikulturní výchovy
- každá škola realizuje den jiné národní kuchyně
- uspořádány workshopy pro učitele a lektory z Ostravské univerzity v Ostravě

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode